Soutěž o grafický návrh členské kartičky Fanklubu

na sezonu 2024/2025 

Pravidla soutěže

 

Organizátorem soutěže je Fanklub SK Slavia Praha - fotbal, z.s.,
se sídlem U Slavie 1540/2A 100 00 Praha 10

Ceny v soutěži

 • Autor vítězného návrhu obdrží dres Slavie.

 • Ostatní autoři návrhů obdrží drobné suvenýry Fanklubu.

Termíny soutěže (změna termínu vyhrazena)

 • 17. 5. 2022 – zaslání návrhu/ů do soutěže na adresu fanklub@slavista.cz
  (do předmětu zprávy napište "NÁVRH KARTIČKY 2024/2025")

 • 20. 5. 2022 – zahájení hlasování na webových stránkách Fanklubu, resp. na adrese karta.slavista.cz

 • 10. 6. 2022 – ukončení hlasování a zveřejnění výsledného grafického návrhu, který bude použit pro výrobu členských kartiček Fanklubu Slavie na sezonu 2024/2025

Podmínky účasti

 • Účastníkem grafické soutěže se může stát každá fyzická osoba, s výjimkou členů výboru a kontrolní komise Fanklubu a jejich rodinných příslušníků.

 • Účastník může zaslat libovolný počet grafických návrhů. V celkovém pořadí však bude hodnocen pouze nejvýše umístěný návrh účastníka.

 • Účastník grafické soutěže, jako autor přihlášeného grafického díla, potvrzuje, že je jeho výlučným autorem a že mu náleží ke grafickému dílu veškerá autorská práva. Soutěžící dále potvrzuje, že užitím soutěžního návrhu dle pravidel soutěže nebudou dotčena žádná práva třetích osob, tj., zejména práva osobnostní, práva majitelů ochranných známek atd. Veškeré nutné souhlasy související se zasláním soutěžních návrhů do soutěže si musí soutěžící vypořádat na vlastní náklady a vlastní odpovědnost. Soutěžící je plně odpovědný za jakákoliv porušení práv třetích osob, zejména autorských či osobnostních práv, které způsobil svým jednáním.

 • Účastník grafické soutěže prohlašuje, že soutěžní dílo je jeho původním dílem a není kopií již existujícího díla.

 • Ze soutěže budou vyřazeny soutěžní návrhy zaslané na uvedený email mimo dobu konání soutěže a návrhy vytvořené jednáním odporujícím pravidlům soutěže či návrhy, které svou formou nebo obsahem budou porušovat či ohrožovat obecně závazné právní předpisy nebo obecně uznávaná pravidla lidské morálky jsou politická případně se neslučují s dobrými mravy či historií Slavie.

 • Soutěžící může být organizátorem soutěže vyzván ke změně či doplnění soutěžního návrhu dle instrukcí organizátora soutěže.

 • Soutěžící udílí organizátoru svolení ke zveřejnění, úpravám, zpracování včetně překladu, spojení s jiným dílem, zařazení do díla souborného, jakož i k tomu, aby uváděl zaměstnanecké dílo na veřejnost pod svým jménem, a dále svolení k tomu, aby vyhlašovatel postoupil právo výkonu majetkových autorských práv k zaměstnaneckému dílu na kteroukoli vyhlašovatelem zvolenou třetí osobu.

 • Přihlášením do soutěže, tedy zasláním grafického návrhu, se autor vzdává svých autorských práv k příslušnému návrhu, resp. svá autorská práva přenechává organizátoru soutěže, který s nimi může dále nakládat a upravovat pro potřeby tisku či dalšího využití.

Výhra a hlasování

 • O vítězi bude rozhodnuto prostřednictvím hlasovací ankety zveřejněné na webových stránkách soutěže v termínu uvedeném v pravidlech soutěže.

 • Na výhru v soutěži není právní nárok. Nesplní-li výherce kteroukoliv z podmínek soutěže, výhra mu nebude přiznána. Výhry nejsou soudně vymahatelné a nevzniká na ně právní nárok.

Ochrana osobních údajů

 • Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace a soutěže včetně jejich zveřejnění v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen obecné nařízení či GDPR). Souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem. Souhlas může být kdykoli bezplatně odvolán.

 • Účastník soutěže projevuje okamžikem svého zapojení do soutěže souhlas s tím, že v případě jeho výhry mohou být organizátorem pořízeny podobizny, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy jeho osoby a tyto použity zejména pro prezentaci výsledků soutěže organizátorem a pro marketingové účely organizátora.

Závěrečná ustanovení

 • Účast v soutěži je dobrovolná a účastník zasláním soutěžního návrhu souhlasí s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a nejednat v rozporu s dobrými mravy a právními předpisy České republiky.

 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého, kdo poruší pravidla této soutěže.

 • Organizátor soutěže (Fanklub) si vyhrazuje právo změnit podmínky soutěže nebo ji zrušit. Jakákoli případná změna bude oznámena na webových stránkách soutěže (karta.slavista.cz) nebo webových stránek organizátora (www.slavista.cz) a nabude účinnosti dnem zveřejnění.

 

© 2017 Fanklub SK Slavia Praha - fotbal, z.s.
Všechny texty a obrázky jsou majetkem Fanklubu. Jakékoliv stahování a používání materiálu je bez dovolení Fanklubu zakázáno!